ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทรงาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 3,022,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทรแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 8,454,514
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมร่มไทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 4,381,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 5,074,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 624,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,050,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 423,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรม คหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 847,000 บาท
เพิ่มเติม..