เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจีระภา วงษ์ศรีลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ