เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจีระภา วงษ์ศรีลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4