ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทรงาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 3,022,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียนถาวรแบบ 216 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 ต่อเติมอาคารเมื่อ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน และห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์