ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
09 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านระบบ SGS
วิชาการ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด
วิชาการ
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ร.10)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ร.10)
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
10 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 1/2560
ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 1/2560
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน จัดการเรียนการสอนปกติ ลงทะเบียนแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1/2560
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 เข้าค่ายธรรมมะ ม.1 และ ม.4
เข้าค่ายธรรมมะ ณ วัดป่ามหาชัย 2 วัน 1 คืน ม.1 และ ม.4 (การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมมะ)
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก (การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมมะ) กิจการนักเรียน
09 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
ชุดนักเรียน วิชาการ
08 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ปรับพื้นฐานรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ)
โรงเรียนปลาปากวิทยา (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ) วิชาการ
05 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ปรับพื้นฐานรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ)
โรงเรียนปลาปากวิทยา (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ) วิชาการ
03 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom ตามโครงการพัฒนาครู
ห้องประชุมตะเพียนแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา EIS และ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 พ.ย. 59 ครูประจำวิชาส่งผลแก้ ๐, ร, มส.
25 ต.ค. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ ๐, ร, มส.
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
23 ต.ค. 59 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
11 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน
10 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ขอปรับคะแนนกับครูประจำวิชา
ขอปรับคะแนนกับครูประจำวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการคะแนนเพิ่ม
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 59 หยุดวันแม่แห่งชาติ
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
18 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 หยุดเรียนวันอาสาฆบูชา วันเข้าพรรษา
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู ทุกระดับชั้น ณหอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา
หอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา
28 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2 , 3 , 5 , 6
หอประชุม แต่งกายสุภาพ กิจการนักเรียน
15 ม.ค. 59 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ม.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
08 ม.ค. 59 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เทศบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
07 ม.ค. 59 กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนปลาปากวิทยาจัดกิจกรรมกิจกรรมคริสต์มาสในช่วงเช้าและวันขึ้นปีใหม่ในช่วงบ่าย
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
29 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-  กิจกรรมวันคริสต์มาส
-  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระต่างประเทศ บริหารงานทั่วไป
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบกลางภาคเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดสภาพ ครูประจำวิชา นักเรียน
15 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ส่งแบบทดสอบ
ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดสุภาพ ครูประจำวิชา
08 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบ นิเทศภายใน
-  ครูส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
-  นิเทศภายใน / นิเทศชั้นเรียน
ชุดสุภาพ ครูประจำวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระ
24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ประกาศผลสอบแก้ตัว ประชุมผู้ปกครอง
-  ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
-  ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบการเรียนซ้ำ นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา นักเรียน ผู้ปกครอง
17 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 แก้ไขผลการเรียน
นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา นักเรียน
10 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน
ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูที่ปรึกษา นักเรียน
10 พ.ย. 57 รายงานจำนวนนักเรียน
รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
งานทะเบียน
10 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 การแก้ไขผลการเรียน การส่ง ปพ.5 การนิเทศภายใน
- นักเรียนรับคำร้องและขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่่ 2
- นิเทศภายใน / นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 1
- ส่งเอกสาร ปพ.5 ครั้งที่ 1
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระ นักเรียน
27 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 การส่งเอกสารวิชาการ
- นักเรียนรับคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 
- ครูผู้สอนส่งโครงสร้างการสอนรายวิชาที่สอนทุกวิชา
- ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- ครูทุกคนส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง ( SAR)
ชุดนักเรียน งานวิชาการ ครูทุกคน
27 ต.ค. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 การแก้ไขผลการเรียน
นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูที่ปรึกษา นักเรียน
20 ต.ค. 57 ถึง 24 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน
- วิชาการส่งรายชื่อนักเรียนติด 0  ร  มส. ให้ครูที่ปรึกษาประกาศ ครั้งที่ 1
- นักเรียนทุกคนสมัครเรียนกิจกรรมชุมนุ
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ