กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางรัตนา คุ้มนายอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธนพล สายบุญมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นาายพลากร โลนไธสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2