ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประหยัด พุดลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัตนา คุ้มนายอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5