กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางรัตนา คุ้มนายอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพล สายบุญมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นาายพลากร โลนไธสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2