กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางรัตนา คุ้มนายอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5