ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสรี พิมราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประหยัด พุดลา
ครู คศ.3

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3