ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประหยัด พุดลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประยงค์ วรสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3