งานแนะแนว

นางสาวอุมาพร เมืองโคตร
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2