ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ตัวอย่างสรุปโครงกิจกรรมโครงการ
ตัวอย่างรูปแบบโครงการ
กลยุทธ์โรงเรียนและ สพฐ.58
มาตรฐานการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี ๕๘
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
รายงานประจำปีการศึกษา 2560 (SAR)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB