วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนปลาปากวิทยา
 

 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีผลงานในระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยระบบบริหารจัดการศึกษาทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน