วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนปลาปากวิทยา

โรงเรียนปลาปากวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ก้าวทันโลก มีความรู้คู่คุณธรรม นิยมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา