กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวแคทรียา บุตรศรีผา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวรวิสรานีย์ ภักดีพิพัฒน์ชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกฤตยา จันทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2