กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : prapassorn.sa@plapakwit.ac.th

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวแคทรียา บุตรศรีผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : katthareeya2511@gmail.com

นายทศพล งามบาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : todsapolhistory@gmail.com

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6