ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทศพล งามบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายวิวัฒชัย จันทะนุย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชาญณรงค์ ระฆังทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7