กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : prapassorn.sa@plapakwit.ac.th

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายทศพล งามบาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : todsapolhistory@gmail.com

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5