ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทศพล งามบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5