ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางจริยา อัคคละ
พนักงานราชการ

นายทศพล งามบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.1

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครูผู้ช่วย