กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวแคทรียา บุตรศรีผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
อีเมล์ : katthareeya2511@gmail.com

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : prapassorn.sa@plapakwit.ac.th

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4