กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : krugobgaf@gmail.com

นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวจินตหรา แสนสุภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : Amornrat201370@gmail.com

นางอรอนงค์ เทียบอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Miss Liu Yuqiong
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4