ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3

นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง
ครู คศ.2

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตหรา วงตา
ครูผู้ช่วย

Wang Qi
ครูอาสาสมัคร