กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
อีเมล์ : krugobgaf@gmail.com

นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจินตหรา แสนสุภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : Amornrat201370@gmail.com

นางอรอนงค์ เทียบอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเบญจวรรณ คำกลอนลือชา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5