กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : krugobgaf@gmail.com

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวจินตหรา วงตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรอนงค์ เทียบอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : Amornrat201370@gmail.com