ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจินตหรา วงตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรอนงค์ เทียบอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม
ครูอัตราจ้าง