ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3

นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง
ครู คศ.2

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตหรา วงตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา เพชรกิริยา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

Wang Qi
ครูอาสาสมัคร