ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง
ครู คศ.2

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินตหรา วงตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

Mr.Declines Ronilon Porras
ครูอัตราจ้าง

Miss Li Li
ครูอัตราจ้าง

Miss Huang Yu
ครูอัตราจ้าง

นายมนัสชัย วีระพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายอิทธิพล โพชะโน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุวัจณี จันทะไทย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4