กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรินทร์ สุพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0815447812
อีเมล์ : khonkhom@gmail.com , kroomongkol2513@gmail.com

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางมิรันตี เหล่าเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : wimonrat.po@plapakwit.ac.th

นางขันธทอง กิริมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายฉัตรชัย รัชอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายณัฐพล สุดหนองบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวโสภิตา เขียวค้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายปริญญา แสนสุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวิไลวรรณ วะชุม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5