กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรินทร์ สุพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0815447812
อีเมล์ : khonkhom@gmail.com , kroomongkol2513@gmail.com

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางมิรันตี เหล่าเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : wimonrat.po@plapakwit.ac.th

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0631315351
อีเมล์ : krootaya@plapakwit.ac.th

ขันธทอง กิริมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายฉัตรชัย รัชอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐพล สุดหนองบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายปริญญา แสนสุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวิไลวรรณ วะชุม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5