กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรินทร์ สุพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0815447812
อีเมล์ : khonkhom@gmail.com , kroomongkol2513@gmail.com

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมิรันตี เหล่าเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : kiddy303@gmail.com

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0631315351
อีเมล์ : krootaya@plapakwit.ac.th

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายฉัตรชัย รัชอินทร์

นายณัฐพล สุดหนองบัว

นายปริญญา แสนสุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1