ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเดชศร แสนอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.3

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัทมัย วะยะลุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครู คศ.1

นายสยาม ใจบุญ
ครู คศ.3

สุรีย์ ฉายวงษ์
ครู คศ.1

สีสุดา สุกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

อารีย์ แก้วก่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

กรานต์ธิมา คำเห็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน