ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมิรันตี เหล่าเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายวัชรินทร์ สุพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปริญญา แสนสุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวโชติรส วงศ์เครือศร
พนักงานราชการ