ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรีย์ ฉายวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางมิรันตี เหล่าเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัชรินทร์ สุพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปริญญา แสนสุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1