ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเดชศร แสนอยู่
ครู คศ.3

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.3

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวพัทมัย วะยะลุน
ครู คศ.1

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.1

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครูผู้ช่วย

นายสยาม ใจบุญ
ครู คศ.3

สุรีย์ ฉายวงษ์
ครู คศ.1

นายธนพร ลมออน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวจามจุรี นามอำนาจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวเบญจพร สัญจรเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวพิญญา พรมลม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวสุภัตรา คงชู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน