ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ

นายสมหมาย เพียสา
ครู คศ.1

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1

สิทธิพร กรไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน