กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอธิกุล กุลนรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวปรียานุช บุญจู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5