กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอธิกุล กุลนรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0857464091

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2