ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมหมาย เพียสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอธิกุล กุลนรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1