ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุชิน คุ้มสติ
ครู คศ.3

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ

นางสาวจันทิรา มีฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย