ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1

นายสมหมาย เพียสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1

ครูอธิกุล กุลนรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายนฤเบศธ์ คำม้าว
ครูอัตราจ้าง

สิทธิพร กรไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน