ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมหมาย เพียสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอธิกุล กุลนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1