ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธยา เหล่ากกโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวภัทรภร อัคฮาด
พนักงานราชการ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย