ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอมเรศ ดาวเหนือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธนพล วรติยะ
ครูอัตราจ้าง