ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอมเรศ ดาวเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ครูผู้ช่วย