ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอมเรศ ดาวเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางสาว งามตา ชาแท่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ