กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอมเรศ ดาวเหนือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : amaret200@hotmail.com

นายปฏิมา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1

นายธนพล วรติยะ
ครูอัตราจ้าง