พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

๑.      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสังคมปัจจุบัน

๒.    ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน

๓.     ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔.     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคมไทยและก้าวทันโลก

๕.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ (School  Goals)

๑.      จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสังคมปัจจุบัน

๒.    จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.     จัดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔.     ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคมไทยและก้าวทันโลก

๕.     จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม