ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการจัดตั้งโรงเรียน

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ  ศูนย์พัฒนาตำบลปลาปาก  โดยให้เป็นศูนย์การเรียนของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จำนวน  ๑  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  ๔๐  คน ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๗  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โดยมีนายดำรง    พงษ์พิมาย  เป็นครูใหญ่คนแรก

อาณาเขต

ทิศเหนือ  จดป่าช้าสาธารณะ

ทิศตะวันออกติดถนนสายปลาปาก  กุรุคุ

ทิศตะวันตกติดถนนสายปลาปาก  บ้านมหาชัย

ทิศใต้จดสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก
ขนาดพื้นที่  

-   ขนาดพื้นที่  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  ๕๘  ไร่  ๒  งาน  ๕๗  ตารางวา