ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเลิศฤชา สุดใจ
ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ อินปากดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4