ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรัตนา สิริ
ครู คศ.3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครูผู้ช่วย