กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเลิศฤชา สุดใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : oliveolove28@gmail.com

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวิณี แก้วฝ่าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4