ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรัตนา สิริ
ครู คศ.3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ไชยราช
พนักงานราชการ