ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรัตนา สิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ไชยราช
พนักงานราชการ

พัชรินทร์ ตีเฟื้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

สิรคุปต์ จอกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน