กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : oliveolove28@gmail.com

นางสาวเลิศฤชา สุดใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2