กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : oliveolove28@gmail.com

นางสาวเลิศฤชา สุดใจ
ครูผู้ช่วย