ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางจารุวรรณ อินปากดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4