ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประยุทธ สุดสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
125/10 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ค.บ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
2555 ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 พ.ค.2531 - ปัจจุบัน โรงเรียนปลาปากวิทยา อาจารย์ 1 2 ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1