ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชัยรัตน์ กำลังหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาณัติ ผาพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา