สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาสุภาษิต
ขนฺติ   ธีรสฺส    ลํกาโร
หมายถึง   ความอดทนเป็นสมบัติของนักปราชญ์
คำขวัญ
เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำกีฬา
สีประจำโรงเรียน
ชมพู -  เหลือง
สีชมพู            หมายถึง          สีแห่งความรัก   ความสามัคคี รักใคร่ ผูกพัน
สีเหลือง          หมายถึง          สีแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา และความเจริญรุ่งเรือง
อักษรย่อ
ป.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรีย      ต้นไทร

ตราประจำโรงเรียน       รูปพระธาตุมหาชัย  มีดอกบัว  4  ดอกล้อมรอบ

ความหมาย
พระธาตุมหาชัย หมายถึง ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่ชาวอำเภอ
ปลาปากเคารพนับถือ ตั้งอยู่ที่บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
ห่างจากโรงเรียนระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
ดอกบัว หมายถึง ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และความอ่อนน้อมถ่อมตน