คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตราช วังกะธาตุ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์พะยอม ยโสธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชาย ปราณะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ อุสาห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางหงษา ปักสังคะเนย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจประจวบ อินาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร เหลาบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี ศรีกันชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางไมตรี ชาแท่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน สุขดีสิริกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด วังกะธาตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร พรไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล มีหนองหว้า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ครู