กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ โลหิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : boongerd2526@gmail.com

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเขมณัฏฐ์ โสภณกุณวนิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางอนิสา ทานะเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายอนุเชษฐ์ แสนเมืองปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวนิรัชพร ปิ่นมุณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1