ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดุลย์ วรรณะปะกะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวแก้ว พลเทพ
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3

นายปราโมทย์ โลหิต
ครู คศ.1

นายกฤษดา คำหาญ
ครู คศ.1