กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ โลหิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : boongerd2526@gmail.com

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเขมณัฏฐ์ โสภณกุณวนิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางอนิสา ทานะเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิรัชพร ปิ่นมุณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1