กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ โลหิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : boongerd2526@gmail.com

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเขมณัฏฐ์ โสภณกุณวนิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางอนิสา ทองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอนุเชษฐ์ แสนเมืองปัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวนิรัชพร ปิ่นมุณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3