ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0815447812
อีเมล์ : khonkhom@gmail.com , kroomongkol2513@gmail.com
ที่อยู่ :
108 หมู่ 1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
2529 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
2532 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2536 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเลย
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 - ปัจจุบัน โรงเรียนปลาปากวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบทดสอบหลังเรียน
2 งานนำเสนอประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
3 สคริปต์งานนำเสนอส่วนประกอบของดอกไม้
4 สคริปต์งานนำเสนอภาวะโลกร้อน
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1