ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,050,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารทรงจั่วแบบ OOZ / 24 ปัจจุบันดัดแปลงเป็นโรงอาหาร