ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมร่มไทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 4,381,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นหอประชุม แบบ 100/27  ปัจจุบันใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษนอกห้องเรียน และให้บริการแก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ