ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรม คหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 847,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารทรงจั่วแบบ GENI