ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทรแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 8,454,514
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน และต่อเติมเป็นห้องพิเศษ เช่น ห้องธุรการ ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องคอมพิวเตอร์