ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 5,074,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคารแบ 108 ล ปัจจุบันให้เป็นห้องเรียน ด้านล่างต่อเติมเป็นห้องสมุด และห้องการจัดการเรียนการสอนวิสหกิจในโรงเรียน ( การตัดเย็บ )