ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 624,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :