เผยแพร่ผลงานบุคลากร
บทความวิชาการ ผู้บริหารมืออาชีพในดวงใจ (อ่าน 285) 30 พ.ค. 65
ถ้วยขนมชั้นสู่การเรียนโครงงานSTEM (อ่าน 406) 20 พ.ค. 65
การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 279) 20 พ.ค. 65
เรื่อง การพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยGoogle Classroom for Education สู่การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 283) 21 ก.พ. 65
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนนั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลาปากวิทยา การไม่ส่งงานวิชาการงานอาชีพ ในช่วงเรียนออนไลน์ (อ่าน 277) 20 ก.พ. 65
สื่อการเรียนวิทยาการคำนวณ Line My Shop (อ่าน 64) 10 ก.พ. 65
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (อ่าน 1837) 02 ก.พ. 65
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปลาปากวิทยา (อ่าน 2179) 15 พ.ย. 64
การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (อ่าน 158) 29 ส.ค. 64
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 3893) 14 พ.ค. 64
เรื่องที่ศึกษา รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 3868) 14 พ.ค. 64
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (อ่าน 3823) 11 พ.ค. 64
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้ Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 4154) 27 มี.ค. 64
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน (อ่าน 192) 20 มี.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การจัดการข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้Application Line My Shop (อ่าน 177) 25 ก.พ. 63
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 8341) 24 ก.พ. 63
การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 285) 10 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน ครูอุมาพร เมืองโคตร รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดก (อ่าน 9419) 10 มิ.ย. 61
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 8814) 07 พ.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูมิรันตี เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียน เรื (อ่าน 8712) 04 ต.ค. 60
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปลาปากวิทยา (อ่าน 174)