ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2565,21:19  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2565,22:02  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลรัตน์ พลโลก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,13:43  อ่าน 493 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ สุดสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,19:19  อ่าน 1231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,00:16  อ่าน 1431 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานนำเสนอประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,08:22  อ่าน 1499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอส่วนประกอบของดอกไม้
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:04  อ่าน 1704 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สคริปต์งานนำเสนอภาวะโลกร้อน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:03  อ่าน 1495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ธนาไสย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2556,09:10  อ่าน 1554 ครั้ง
รายละเอียด..