ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869176001
อีเมล์ : chakharin@hotmail.com
ที่อยู่ :
591 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2544 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ช่างเขียนแบบเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
2533 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสว่างศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
2530 ประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสว่างวิทยา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล