ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08.00 - 16.30 โรงเรียนปลาปากวิทยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายเฉลิมเกียรติ คำไพ ปี พ.ศ.2558