ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 4228) 20 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 4059) 20 ก.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 4152) 20 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 5308) 20 ก.ค. 58
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 4945) 20 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 5168) 20 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 5103) 20 ก.ค. 58
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 5368) 20 ก.ค. 58