ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งคะแนนสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 / 2559

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนปลาปากวิทยาจึงได้กำหนดรายละเอียดในดูผลคะแนนสอบของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 / 2559 ทุกระดับชั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2559,17:20   อ่าน 8104 ครั้ง