ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57- ก
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ตามที่โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57 – ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วงเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 นั้น เนื่องจากข้อความในประกาศดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง คือ กำหนดวงเงินผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของราคากลาง และกำหนดเอกสารใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ควบคุมงานเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล / 57 – ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ดังกล่าว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1347 ครั้ง