ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้ Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้

  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์ 
หน่วยงาน     โรงเรียนปลาปากวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า 2563

บทคัดย่อ


          การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้หลายๆ โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ นักเรียนต้องเรียนที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์บางครั้งก็เรียนไม่เต็มที่ ต้องมีการเชื่อมโยงนวัตกรรมชุดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้ Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการศึกษาคือ The One - Group Pretest- Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  1  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 แผน เวลา 6  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.67 มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.73 แบบทดสอบหลังเรียน  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เล่ม 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 10 ข้อ 10 คะแนน   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test Dependent Sample 

 

ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.44/88.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการใช้  Google Classroom เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,12:52   อ่าน 37 ครั้ง