ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานบุคลากร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที

สมเพียร  เจาจาลึก (2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาแกพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระยะเวลาศึกษา  ปีการศึกษา 2561

 

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาแกพิทยาคมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ   2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความยากง่าย และการหาประสิทธิภาพ E1/E2

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 84.40/80.10 และ    
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,17:19   อ่าน 4298 ครั้ง