ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานบุคลากร
เผยแพร่ผลงาน ครูอุมาพร เมืองโคตร รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดก

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้าง

                 องค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้รายงาน  นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร 
หน่วยงาน     โรงเรียนปลาปากวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า 2560 
บทคัดย่อ 


           การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 32 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการศึกษาคือ The One - Group Pretest- Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  9 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 แผน เวลา 18 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ทักษะด้านการศึกษาและอาชีพ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.67 มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.73 แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เล่ม 1-9 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 10 ข้อ 10 คะแนน   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ              ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ               ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test Dependent Sample 

ผลการศึกษาพบว่า

                1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.44/88.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 5415 ครั้ง