ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 25
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 462
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 666
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 255
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 810
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 253
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 20
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 27
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 170
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 124
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 122
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 151
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 183
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 297
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 544
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 72
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 45
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 112
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 181
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 157
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 124
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 114
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 112
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 141
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 134
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 111
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 176
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 145
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 114
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 113
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 122
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 620
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 160
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 169
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 135
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 151
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 176
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 232
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 257
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 138
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 794
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 330
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 301
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 408
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 595
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 647
เอกสารงานวิชาการ
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 50
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 33
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 144
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 200
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 163
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 133
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 127
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 269
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 264
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 234
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 344
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 17
คู่มือทำวิทยฐานะFull 16
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 14
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 32
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 52
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 42
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 25
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 31
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 43
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 725
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 278
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 91
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 941