ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 411
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 620
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 183
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 772
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 201
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 87
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 86
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 78
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 109
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 136
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 251
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 466
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 4
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 2
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 38
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 67
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 97
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 68
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 111
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 94
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 78
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 69
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 92
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 97
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 76
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 132
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 99
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 77
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 79
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 86
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 585
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 124
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 128
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 103
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 115
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 140
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 195
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 199
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 91
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 734
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 273
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 256
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 348
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 543
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 591
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 68
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 118
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 122
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 100
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 101
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 235
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 238
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 206
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 275
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 583
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 227
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 62
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 611