ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 42
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 477
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 732
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 268
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 824
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 274
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 39
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 44
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 245
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 139
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 141
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 168
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 196
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 315
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 557
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 87
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 56
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 127
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 205
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 171
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 139
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 129
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 130
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 156
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 149
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 123
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 190
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 160
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 128
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 125
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 133
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 632
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 177
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 186
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 148
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 167
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 191
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 245
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 274
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 156
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 812
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 355
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 313
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 430
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 624
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 668
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 12
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 79
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 55
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 165
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 226
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 172
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 139
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 138
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 276
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 281
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 246
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 375
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 38
คู่มือทำวิทยฐานะFull 27
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 20
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 41
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 59
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 49
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 32
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 47
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 51
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 731
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 297
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 96
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 1070