ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 11
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 446
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 651
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 240
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 801
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 238
เอกสารสำหรับครู
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 4
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 116
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 110
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 109
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 135
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 166
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 283
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 498
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 29
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 62
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 95
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 124
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 104
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 138
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 117
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 100
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 97
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 122
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 122
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 102
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 165
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 124
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 104
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 103
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 112
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 612
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 149
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 156
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 127
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 137
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 161
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 218
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 233
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 121
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 764
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 302
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 287
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 387
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 577
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 628
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 99
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 144
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 145
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 121
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 261
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 256
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 229
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 334
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 646
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 253
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 86
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 687