ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 399
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 607
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 163
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 759
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 187
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 74
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 75
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 66
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 97
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 125
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 237
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 454
งานแผนงาน
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 27
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 80
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 56
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 97
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 80
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 66
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 56
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 78
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 83
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 64
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 121
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 86
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 66
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 68
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 74
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 574
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 111
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 118
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 91
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 104
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 124
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 181
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 175
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 73
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 718
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 256
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 243
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 331
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 524
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 574
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 55
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 96
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 105
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 88
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 86
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 221
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 222
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 193
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 248
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 486
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 216
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 54
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 563