ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 349
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 568
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 117
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 728
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 164
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 39
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 36
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 39
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 63
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 79
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 204
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 428
งานแผนงาน
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 21
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 15
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 43
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 38
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 33
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 28
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 42
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 47
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 33
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 46
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 46
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 41
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 38
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 42
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 526
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 80
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 71
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 63
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 75
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 88
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 131
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 107
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 35
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 682
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 221
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 191
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 286
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 478
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 523
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 27
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 58
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 72
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 58
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 62
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 194
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 181
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 160
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 211
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 27
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 186
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 29
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 159