ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 18
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 452
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 656
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 244
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 803
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 243
เอกสารสำหรับครู
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 121
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 115
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 113
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 140
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 169
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 289
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 505
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 54
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 34
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 102
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 127
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 143
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 145
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 120
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 105
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 102
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 129
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 127
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 106
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 169
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 129
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 108
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 108
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 114
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 617
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 153
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 162
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 130
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 143
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 165
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 223
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 239
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 125
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 770
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 306
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 290
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 392
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 583
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 634
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 104
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 152
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 149
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 124
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 124
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 263
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 257
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 232
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 337
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 660
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 254
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 87
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 750