ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 20
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 457
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 659
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 249
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 806
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 249
เอกสารสำหรับครู
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 15
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 125
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 117
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 117
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 143
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 173
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 291
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 506
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 58
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 38
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 66
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 105
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 129
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 147
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 149
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 122
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 108
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 103
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 133
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 130
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 108
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 173
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 140
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 111
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 110
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 116
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 617
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 156
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 166
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 132
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 148
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 170
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 224
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 254
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 127
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 772
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 309
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 294
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 396
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 587
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 638
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 108
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 157
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 153
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 126
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 125
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 267
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 259
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 233
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 341
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 704
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 255
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 88
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 837