ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 25925
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 25442
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 25993
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 25468
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 25221
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 25277
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 25434
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 25316
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 25314
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 25344
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 25374
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 25492
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 25727
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 25265
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 25231
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 25302
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 25396
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 25345
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 25306
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 25299
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 25303
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 25327
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 25322
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 25292
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 25360
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 25332
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 25300
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 25430
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 25306
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 25798
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 25347
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 25357
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 25318
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 25338
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 25367
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 25418
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 25469
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 25347
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 25993
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 25530
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 25488
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 25622
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 25808
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 25847
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 25204
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 25251
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 25279
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 25337
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 25401
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 25340
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 25306
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 25299
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 25439
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 25448
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 25411
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 25544
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เกณฑ์อัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 20563
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 20563
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 25200
คู่มือทำวิทยฐานะFull 25194
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 25184
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 25202
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 25221
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 25210
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 25197
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 25214
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 25211
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 25911
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 25523
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 25261
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 26561
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 25216
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 25656