ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 48429
>เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48364
>เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48443
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 48342
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 48197
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48511
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48198
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 48343
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48424
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48269
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 48411
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48262
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 48329
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48387
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48170
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48270
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 48318
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48550
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48222
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48434
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 48179
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 48257
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48479
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48154
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48202
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48481
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 48511
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 48277
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48547
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 48186
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48264
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48228
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48418
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 48505
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 48188
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48596
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48263
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 48338
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 48203
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48523
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 48524
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 48429
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48291
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 48289
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 48399
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 50133
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 48592
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48550
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 48642
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 48438
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 48318
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48242
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 48239
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 48493
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48177
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 48365
กลุ่มบริหารงานบุุคล
คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบDPA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.34 KB 10
แนบคำขอบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 6
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.2.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 8
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.1.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.28 KB 12
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.54 KB 14
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุกวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 131.45 KB 17
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 4
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA4 ) Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 4
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.39 KB 8
แบบประเมินตำแหน่งชำนาญการ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.45 KB 7
แบบสรุปผลการประเมิน(PA3) Word Document ขนาดไฟล์ 31.04 KB 9
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.65 KB 8
แบบประเมินครูไม่มีวิทยฐานะ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 40.95 KB 7
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 5
แบบประเมินชำนาญการ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.7 KB 7
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 4
>คู่มือแนวทางดำเนินการ วPA 25
คู่มือแนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 14
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิงานตาม วPA Word Document ขนาดไฟล์ 20.99 KB 11
เกณฑ์อัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48277
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 48167
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 48421
>คู่มือทำวิทยฐานะFull 48313
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48228
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 48457
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 48279
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 48301
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 48157
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 48581
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 48283
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 48316
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 50960
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 48362
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 48604
อื่นๆ
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนปลาปากวิทยาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 35972
>วารสารโรงเรียน 48177
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48345