ดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกปี
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 458
>เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 380
>เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 489
องค์รวม ZIP Archive 358
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document 245
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document 550
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document 239
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive 383
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive 437
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive 283
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet 422
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document 308
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document 372
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document 427
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document 181
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document 286
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet 345
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document 592
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document 266
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document 445
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document 191
โครงการวิชาการ 60 Word Document 271
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document 520
โครงการบุคคล 60 Word Document 168
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document 214
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document 495
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document 523
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document 288
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document 558
SAR 2558 Word Document 198
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document 275
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document 240
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document 430
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document 545
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document 228
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document 614
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document 276
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet 368
แบบประเมิน SDQ. Word Document 233
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document 541
แบบประเมิน E.Q. Word Document 578
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet 496
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet 368
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet 311
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document 417
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document 146
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document 604
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document 562
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document 660
ตารางสอน 2-59 RAR Archive 479
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive 330
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive 253
คำอธิบายรายวิชา Word Document 254
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document 512
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document 193
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document 385
กลุ่มบริหารงานบุุคล
คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบDPA Adobe Acrobat Document 0
แนบคำขอบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document 0
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.2.2) Adobe Acrobat Document 0
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.1.2) Adobe Acrobat Document 0
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1) Adobe Acrobat Document 0
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุกวิทยฐานะ) Word Document 0
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ(PA4) Word Document 0
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA4 ) Word Document 0
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA4) Word Document 0
แบบประเมินตำแหน่งชำนาญการ(PA4) Word Document 0
แบบสรุปผลการประเมิน(PA3) Word Document 0
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA2) Word Document 0
แบบประเมินครูไม่มีวิทยฐานะ(PA2) Word Document 0
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA2) Word Document 0
แบบประเมินชำนาญการ(PA2) Word Document 0
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ (PA2) Word Document 0
>คู่มือแนวทางดำเนินการ วPA 0
คู่มือแนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA) Adobe Acrobat Document 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิงานตาม วPA Word Document 0
เกณฑ์อัตรากำลัง Adobe Acrobat Document 318
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document 179
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document 432
>คู่มือทำวิทยฐานะFull 324
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document 240
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document 496
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document 290
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document 340
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document 168
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document 594
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document 294
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document 356
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document 973
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 373
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document 618
อื่นๆ
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนปลาปากวิทยาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document 985
>วารสารโรงเรียน 189
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document 358