ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 48427
>เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48362
>เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48438
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 48340
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 48195
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48509
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48194
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 48341
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48421
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48267
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 48409
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48260
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 48327
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48385
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48168
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48268
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 48316
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48548
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48220
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48432
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 48177
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 48254
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48477
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48152
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48197
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48479
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 48509
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 48274
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48544
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 48184
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48262
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48226
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48416
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 48503
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 48186
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48594
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48261
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 48335
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 48201
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48521
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 48522
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 48427
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48287
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 48287
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 48396
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 50130
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 48588
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48548
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 48640
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 48435
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 48316
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48240
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 48237
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 48491
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48175
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 48361
กลุ่มบริหารงานบุุคล
แบบคำขอมีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 3
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 2
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA4 ) Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 2
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.39 KB 6
แบบประเมินตำแหน่งชำนาญการ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.45 KB 4
แบบสรุปผลการประเมิน(PA3) Word Document ขนาดไฟล์ 31.04 KB 7
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.65 KB 6
แบบประเมินครูไม่มีวิทยฐานะ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 40.95 KB 5
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 3
แบบประเมินชำนาญการ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.7 KB 5
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 2
>คู่มือแนวทางดำเนินการ วPA 19
คู่มือแนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 7
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิงานตาม วPA Word Document ขนาดไฟล์ 20.99 KB 6
เกณฑ์อัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48275
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 48165
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 48419
>คู่มือทำวิทยฐานะFull 48311
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48226
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 48455
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 48277
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 48299
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 48155
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 48579
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 48280
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 48314
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 50958
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 48360
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 48602
อื่นๆ
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนปลาปากวิทยาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 35970
>วารสารโรงเรียน 48175
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48341