ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 48440
>เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48371
>เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 48466
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 48349
เอกสารสำหรับครู
Sar2562 สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 157.71 KB 48224
แบบรายงานประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48533
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48221
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 48365
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48430
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48276
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 48417
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48286
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 48353
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48410
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48176
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48277
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 48330
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48574
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48248
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48440
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 48186
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 48264
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48503
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48162
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48209
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48489
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 48518
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 48283
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48553
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 48192
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48270
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48235
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48425
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 48528
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 48211
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48607
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48271
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 48348
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 48213
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48532
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 48547
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 48450
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48323
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 48299
เอกสารงานวิชาการ
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม Khong Natee Model 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 48410
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน2560-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 50140
ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2558-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 969.04 KB 48599
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48557
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 48648
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 48460
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 48325
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48248
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 48245
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 48500
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48183
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 48375
กลุ่มบริหารงานบุุคล
คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบDPA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.34 KB 17
แนบคำขอบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 12
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.2.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 31
แนบคำขอตำแหน่งครู(9.1.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.28 KB 18
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.54 KB 21
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุกวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 131.45 KB 41
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 10
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA4 ) Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 10
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.39 KB 15
แบบประเมินตำแหน่งชำนาญการ(PA4) Word Document ขนาดไฟล์ 79.45 KB 29
แบบสรุปผลการประเมิน(PA3) Word Document ขนาดไฟล์ 31.04 KB 31
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.65 KB 14
แบบประเมินครูไม่มีวิทยฐานะ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 40.95 KB 14
แบบประเมินเชี่ยวชาญ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 28
แบบประเมินชำนาญการ(PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.7 KB 13
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 26
>คู่มือแนวทางดำเนินการ วPA 31
คู่มือแนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 20
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิงานตาม วPA Word Document ขนาดไฟล์ 20.99 KB 17
เกณฑ์อัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48300
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 48173
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด18-5-63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.26 KB 48427
>คู่มือทำวิทยฐานะFull 48319
คู่มือทำวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48234
ตัวอย่างวฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.14 KB 48479
ตัวอย่างวฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.63 KB 48285
ตัวอย่าง วฐ.2ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 48323
ตัวอย่างวฐ.2ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 48163
ตัวอย่างPLCปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 100.57 KB 48589
Logbookก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 48289
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 48339
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 50966
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 48368
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 48610
อื่นๆ
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนปลาปากวิทยาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 35978
>วารสารโรงเรียน 48183
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48351